بانوی ورزشکار اسرائیل مدال طلای مسابقه دو ده کیلومتری اروپا را به دست آورد

لونا چمتا دونده اسرائیلی در لحظه ای که به خط پایان رسید

در صحنه ورزش جهانی، اسرائیل به یک دستاورد بیسابقه رسید و آن مقام قهرمانی در دو ده هزار متری بود. یک بانوی جوان و پرتوان اسرائیلی به نام لونا جَمتای برنده مدال طلا در مسابقات دو اروپا گردید. او این مسافت را در کمتر از ۳۲ دقیقه پیمود و همه رقیبان خود را پشت سر گذاشت. مسابفات دو در برلین برگزار شد.

این ورزشکار که ۲۹ سال دارد در کنیا زاده شده و سیاهپوست است. همسر سفید پوست او یکی از مربیان برجسته مسابقات دو در اسرائیل است و دونالد سانفورد نام دارد.

نخستین پیروزی اسرائیل در این رشته و گرفتن مدال طلا، در رسانه های اسرائیل با خشنودی زیادی روبه رو  شد