بانو فاطمه سپهری حمله تروریستی به اسرائیل را محکوم کرد و از شاهزاده رضا پهلوی نیز سپاسگزاری کرد

بانو فاطمه سپهری پس از اعزام به مرخصی درمانی با انتشار ویدئویی از #شاهزاده_رضا_پهلوی سپاسگزاری کردند و به زادروز علیاحضرت #شهبانو_فرح_پهلوی را شادباش گفتند. همچنین با محکوم کردن حملات تروریستی حماس از #اسرائیل حمایت به عمل آورد.