بایدن از ارائه یک پیشنهاد جدید از سوی اسراییل برای آتش بس خبر داد:گزارش اشکان صفایی از اسراییل