با افزایش آمار مبتلایان به کورونا در اسرائیل، شیوه “قرنطینه نقطه ای” معمول شده است

روند گسترش ویروس کورونا در اسرائیل به ابعادی رسیده که موجب نگرانی شدید مقامات بهداشتی کشور شده و رکورد تازه ای به جا گذاشته است. تنها در یک روز گذشته، شمار مبتلایان ۵۳۲ تن افزایش یافته که در ماه های اخیر بی سابقه بوده است. آن چه موجب نگرانی بیشتر شده، این واقعیت است که کانون ابتلای برخی از این آلودگان به ویروس هنوز مشخص نشده است.

از آن جا که دولت نمی خواهد قرنطینه عمومی از نو برقرار شود، آن را در چند خیابان و در چند شهر و آبادی کشور برقرار کرده، که کانون ابتلا در هفته های اخیر مبدل شده است.

دولت می کوشد تا آن جا که ممکن است زندگی را به حال عادی بازگرداند، و در همان حال، ابعاد ابتلا به کورونا را محدود سازد – رسالتی که ابعاد موفقیت در آن چندان مشخص نیست.

در شماری از کشورهای دیگر نیز آمار مبتلایان بالا رفته و این پرسش مطرح گردیده که آیا موج جدیدی آغاز شده است؟ بسیاری از کارشناسان امور به این پرسش پاسخ منفی می دهند و آن را ادامه موجب پیشین می دانند. گمان دیگری که مطرح گردیده آن است که ویروس در هفته های اخیر حالت تهاجمی بیشتری به خود گرفته است.

آگاهان در اسرائیل ارزیابی می کنند که یکی از علل افزایش آمار آلوده شدگان در شبانه روز گذشته، افزایش تعداد معاینات پزشکی بوده که در یک روز به بیست هزار رسید. همیشه این احتمال مطرح شده بود که ارقام منتشر شده درباره شمار مبتلایان، واقعی نیست، زیرا معاینات عمومی و گسترده به عمل نیامده است.

در اسرائیل در روزهای اخیر بحث سیاسی گسترده ای جریان داشت که آیا ردیابی افراد آلوده باید به سرویس امنیت داخلی (شاباک) سپرده شود و یا ساختار ویژه غیر نظامی در وزارت بهداشت اسرائیل برپا شود. پارلمان اسرائیل در قانونی که روز گذشته (چهارشنبه) تصویب کرد، کنترل کامل بر این موضوع برقرار گردید.

مشاور بیماران مبتلا به کورونا در اسرائیل به پنج هزار و هفتصد تن رسیده و این در حالی که ماه گذشته به زیر دو هزار تن پایین آماده بود. ولی خوشبختانه شمار قربانیان همچنان کنترل شده باقی مانده و در سطح ۳۰۸ نفر متوقف شده است. ولی بی تردید، در روزهای آینده دوباره بالا خواهد رفت.

در اسرائیل، استفاده از ماسک در اماکن عمومی همچنان اجباری است و جریمه نقدی افرادی که این دستور را نقض کنند، به دو برابر و نیم افزایش یافته و از دویست شکل به پانصد شکل رسیده است.