با بازگشت به قوانین دوران بربریت، رژیم ایران بانوی متهم را به بیرون آوردن هر دو چشم محکوم کرد

در تهران اعلام شد که به حکم قوه قضائیه، قرار است هر دو چشم یک زن که مجرم اعلام گردیده از حدقه بیرون آورده شود و او را به طور کامل کور کنند. این حکم وحشیانه علیه زنی است که در مشهد متهم شده بود به روی چهره همسرش اسید ریخته و او را کور کرده بود.

امروز (چهارشنبه) اعلام شد که قوه قضائیه ، صدور حکم وحشیانه  قصاص بینایی کامل دو چشم یک زن جوان در خراسان را تایید کرده ولی هنوز زمان اجرای حکم تعیین نشده است.

قضات دادگاه خراسان رضوی این بانو را به جرم اسیدپاشی به روی شوهرش به قصاص بینایی کامل هر دو چشم محکوم کرد که اکنون قوه قضائیه آن را مورد تایید قرار می دهد. با این همه، بانوی محکوم، می توان علیه مجازات تعیین شده، از دیوان عالی کیفری رژیم فرجام خواهی کند.

بدین سان، حکومت اسلامی ایران یک بار دیگر نشان می دهد که می خواهد قوانین ایران را به دوران بربریت و عصر حجر بازگرداند و از ارزش های اخلاقی و معنوی امروز بشریت کوچکترین اطلاعی ندارد، واگر دارد، کوچکترین اعتنایی نسبت به آن ندارد.