با شما همصدا نمی شویم زیرا صدای شما صدای حجاریان هاست! م.سحر

دارو تحریم نشده! محصولات کشاورزی تحریم نشده!

آقایان و دوشیزگان سلبریتی نگران نباشید.

اگر خیلی هنرمندید، خیلی شاعرید خیلی نویسنده و خیلی نوازنده و خیلی نقاشید ، نگران غارت ها و چپاول ها و بیداد بی وقفۀ حکومت آخوندی باشید که ۴۰ سالست زندگی را بر ایرانیان تحریم کرده است.

شادی را تحریم کرده است.

انتخاب پوشش را تحریم کرده است.

آزادی و انسانیت را در آن سرزمین بلا زده تحریم کرده است.

نفس کشیدن را تحریم کرده است.

دوست داشتن ایران و سرزمین و تاریخ و فرهنگ و نمادهای بنیادی و کهنسال ایران مثل نوروز و سده و تیرگان و سوری و جشن های دیگر را تحریم کرده است.

شنیدان صدای آواز زنان را و دیدن ساز از تلویزیون را تحریم کرده است.

ایران را ، ایران تاریخی و فرهنگی و ملی را تحریم کرده است.

حقیقت را تحریم کرده است.

آگاهی و دانستن تاریخ پدران و مادران را بر فرزندان این آب و خاک تحریم کرده است.

وجود خیلی زیبایی ها و حضور خیلی ارزشهای والای انسانی و فرهنگی را در کشور ما تحریم کرده است.

اگر ضد تحریم و دوستدار ایرانیانید به این تحریم های آخوندی که بر علیه ملت ایران اعمال می شود نیز اعتراض کنید و اندکی هم ازغم و رنج ۴۰ ساله ملت ایران که زیر نعلین آخوند ها و عمالشان له می شوند برای جهانیان سخن بگویید!

اندکی در مظلومیت ملت ایران زخمه بزنید و آرشه بکشید و جمله بنویسید و پلان و سکانس بسازید و شعر تلاوت بفرمایید و از بیدادی که بر چندین نسل از ایرانیان رفته است عکس بگیرید!
به قول شاملو ما نگفتیم شما تصویر کنید!

وگرنه این صورتک ریا و فریب را که ریشه در منفعت طلبی ها و ظاهرالصلاحی ها وجیه الملگی های خرد و کوچک شما دارند از چهره برگیرید که چندان هنرمندانه و فرهنگ ورزانه نیست!

پس با این ادا و اطوارها منت گزار «سیاستگزاران» امنیتی حکومت آخوندی که دستهای آلوده شان حتی در دستکش اصلاح طلبی هم پنهان شدنی نیست ، نشوید.

به دعوت آنها لبیک نگویید و آبروی خود را در پیشگاه تاریخ و در برابر وجدان انسانی خود برخاک نریزید. آن خاکی که شما برآن ایستاده اید حرمتش بیش از اینهاست و حافظه ای قوی در ذرات آن تعبیه است که هرگز از یاد ها نخواهد رفت.

2 دیدگاه‌

  1. تاوان حماقت های رهبران هرکشوری رامردم آن کشورمیپردازند . درتاریخ شواهدبسیاراست.
    هنرمندان بی هنرومجیزخوان بایدرهبران دزدوبی لیاقت خویش رازیرسئوال ببرند نه تحریم وتحریم کننده را!

Comments are closed.