بحث و جدل در اسرائیل پیرامون سرنوشت پناهجویان آفریقایی همچنان ادامه دارد

جنجال برسر شیوه رفتار اسرائیل با پناهجویان کشورهای آفریقایی همچنان ادامه دارد و معلوم می شود که نخست وزیر به طور کامل به خواسته های جناح راست گرا در دولت خود تسلیم شده و توافقی را که با کمیساریای عالی امور پناهندگان، وابسته به سازمان ملل به دست آمده بود، باطل ساخته است.

کمیساریای عالی امروز از این تصمیم دولت اسرائیل ابراز تاسف عمیف کرد و اعلام داشت وظیفه خود می داند که ازپناهجویانی حمایت کند که از کشور جنگ زده‌ی خود گریخته و با به خطر انداختن جان خویش در جستجوی مکان امنی بوده اند.

نخست وزیر امروز ادعا کرد که یک سازمان چپ گرای اسرائیلی دولت های اروپایی را تشویق کرده بود که بر دولت رواندا فشار آورند توافق خود با اسرائیل را باطل سازد. رواندا ادعا می کند که هیچ توافقی با اسرائیل نداشته و هیچ پیمانی را باطل نکرده است. ولی آگاهان می گویند که دولت رواندا موافقت کرده بود در برابر دریافت بودجه، چند هزار تن از پناهجویان را بپذیرد. قرار بود که اسرائیل بازرسانی نیز به رواندا بفرستد تا مطمئن گردد که با این پناهندگان بدرفتاری نمی شود.

ولی سازمان های حقوق بشر در اسرائیل، رواندا را یک کشور دیکتاتوری و حکومت آن را یک رژیم سرکوبگر می دانند. همچنین خود پناهجویان نیز حاضر به ترک اسرائیل نیستند.

دیوان عالی عدالت اسرائیل به دولت حکم داده که تصمیم نهایی خود را در مورد سرنوشت پناهجویان اعلام کند و آن گروهی را که همچنان در بازداشت به سر می برند، آزاد سازد.