بخش اول و دوم صحبت های سخنگویان فارسی زبان ارتش دفاعی اسرائیل درباره انقلاب یا شورش ۵۷