2 دیدگاه‌

 1. انــســان ها
  به میزان “حقارتشان” “توهین” میکنند.
  به میزان “فرهنگشان” “عشق میورزند”.
  و به میزان “کمبودهایشان” “آزارت میدهند”.
  هرچه “حقیرتر” باشند، بیشتر “توهین میکنند” تا حقارتشان را جبران کنند.
  هر چه “فرهنگشان غنی تر باشد”، بیشتر به دیگران “عشق میدهند”.
  وهرچه “هویّتشان عمیق تر باشد”، “محترمانه تر رفتار میکنند”.
  به اندازه “درکشان” میفهمند،
  و به اندازه “شعورشان” به “باورها و حرف هایشان عمل میکنند.
  درودبرشما پخش خبری رادیو پیام اسرائیل که بسیار محترم هستید و اصالت دارید و بردبار و صبور هستید ، از چند عربده کش بی هویت جیره خوار رژیم مکدر نشوید ، نیش عقرب اقتضای طبیعتش این است .
  بیشتر مردم ایران ، دولت اسرائیل را دوست ایران میدانند و مردم اسرائیل را دوست دارند
  م امر مهم همین است نه چند عربده کش مزدور حکومت ملاها

Comments are closed.