یک دیدگاه

  1. متأسفانه، آقای منشه امیر و همکاران ایشان اظهار می دارند که وقایع پوریم افسانه است!؟ جای بسی نگرانی است که این عزیزان چنین عقیده‌ای دارند و دل خراش تر آنکه، آنرا در یک رسانۀ جهانی بیان می کنند!
    سال های سال است که ما یهودیان جهان همگی با هم بخاطر آن یک روز، روزه می گیریم و روز بعد شادی می کنیم. و مگیلت استر که با دست خط بر روی پوست نگاشته قرائت می کنیم همانند دیگر کتابها مقدسمان! آیا تصور نمیکنید که اذهان عزیزانی که شما در حد پرستش دوست دارند جریحه دار گردد؟ اگر خدا نخواسته چنین باوری دارید، در یک رسانه جای بیان چنین عفیدۀ شخصی نمیتواند باشد!

Comments are closed.