2 دیدگاه‌

  1. صدای زیبای خانم شیرین دادگستر واقعا انرژی بخش شنوندگان است ، تبریک به رادیو اسراییل بخاطر وجود این خانم فو ق العاده مسلط .

  2. متاسفانه که جهان به جای. حمایت فعال از مردم ایران و اپوزیسیون برانداز به دادن یک اطلاعیه و یا تویت بسنده کرده‌اند!کاش امریکا به وعده اینترنت ازاذد برای ایران به کمک مردم ما میشنافت! چرا جهان ساکت است؟

Comments are closed.