یک دیدگاه

  1. در رویدادھای امروز شنیدم که یک روحانی در رویارویی با سیاستھای بد رژیم سخن گفته۰ یادم آمد که دختر یکی از روحانیان که نامش “ترانه” بود در یک راھپیمایی دستگیر و در زندان زیر تجاوز جنسی جان باخت۰ فامیلی ایشان به دلایل ناموسی گفته نشد۰ از چاقو و سنگ زدن به روحانیونی که نمیشناسید دوری کنید۰

Comments are closed.