یک دیدگاه

  1. لطفا دید خود را وسیع تر کنید…..بنظر میاید که امریکا با اروپا کنار امده اند که امریکا از برجام خارج شود ولی اروپا در برجام بماند تا ایران نتواند انرا زیر پا بگذارد.. باین ترتیب امریکا خود را از تعهد خارج کرد… تا ایران جرات نکند دست از پا خطا کند. و اروپا باید مواظب زیر پا گذاشتن برجام از طرف ایران باشد.

Comments are closed.