3 دیدگاه‌

  1. در رویدادھا شنیدم که مسیحیھا برای نشان دادن ھمبستگی با ملّت و شکایت به رژیم، دُر کلیساھا گِردِھمایی کردند۰ چه بهتر که تَک رَوی نکنییم و نیروھایمان را یِکسو کنیم تا این سنگ را کنار زنیم۰ البته به قدرت عیسی مسیح باور دارم اما ھمه باید ھمدردی، ھمدلی، ھمبستگی، ھم سویی، و وابستگی مان را به یکدیگر نشان دھیم۰

Comments are closed.