یک دیدگاه

  1. دورود بر اسرائیل و یهودی ھا
    اخبار و رویدادھای این ھفته بسیار وحشتناک و دلهرہآورِ۰ آیا حکومت جمهوری اسلامی میخواھد دست به نسل کُشی بزند یا ایران را مانند افغانستان به جایی برای جنگ با کشورھای دیگر مُبَدَل سازد؟ قدرت ھای جهان باید گِردِھمایی برگزار کنند و سیل زدگان و زلزله زدگان را به جایی اَمن منتقل کنند تا زمانیکه خانه ھایشان بازسازی گردد، وَگَرنَه از بیماری و گرسنگی جان میدھند۰ مردم هیچ اعتمادی به دولت و نظامیان ندارند و باید صلیبِ سرخ و سازمان ملل کارِ کُمک رسانی و جابجایی را انجام دھند۰
    نَبَرد و پیکار برایِ ایران آغاز شده۰

Comments are closed.