2 دیدگاه‌

  1. سلام .ارزومندم همه انسانهابایکدیگرانسانی رفتارکنند.من کارمندبازنشسته بانک هستم ودودخترویک پسردارم که همه تحصیلکرده وبیکارهستندومن نیزبرای جبران کسری هزینه زندگی چندگوسفندخریدم وشبها باموتورسیکلت جعبه ای بسته درعقب موتوردرکوچه های شهرمیگردم تااگرکسی میوه خورده وپوست آنرا بیرون منزل گذاشته باشندببرم گوسفندان بخورندچاق شوندتاشایدبافروش آنهاکمک خرجی بدست اورم.اماکشورم رادوست دارم وآنرارهانخواهم کرد.خدایاخودت کمکمان کن.

  2. ما مردم ایران با اسرائیل و مردم اسرائیل دوست هستیم و همیشه دوست بوده ایم. منشه امیر نازنین یک وطن پرست ایرانی است و افشاگریهای او مورد قدردانی است. ما امیدواریم در ایران آزاد روابط تنگاتنگ دوستانه خود را با کشور اسرائیل دوباره احیا کنیم. ما با حکومت جنایتکار اسلامی و جنگ و تروریسم مخالفیم.

Comments are closed.