بخش خبری رادیو پیام اسرائیل – ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷

چهارشنبه ۱۳ دسامبر