یک دیدگاه

  1. با درود و سلام بە کارمندان رادیو صدای اسرائیل بخصوص منشە امیر. واقعا هرچە گفتە شد عین حقیقت است و مسلمانان برای انسانیت هیچ گونە ارزشی قائل نیستند و در برابر هر کس در مقابل مصالحشان قرار گیرد از پای درمیاورند. خداوند نبی موسی پشت و پناە اسرائیل و اسرائیلیان باد انشاءاللە. زندە باد اسرئیل بزرگ.

Comments are closed.