یک دیدگاه

  1. با تقدیم احترام
    برای من بسیار تعجب برانگیز است که چه دلیل داشت . رادیو اسراییل درحساس ترین زمان قطع شد وجایگزینی که تلاش آنرا
    دنبال کند تداوم نیافت .این اقدام برای من که دوست منطقی مردم اسراییل هستم متحیر کرده است.
    لازم میدانم در خاتمه از تلاشهای پر ثمر جناب منشه امیر و سرکار خانم فرنوش رام سپاسگزاری میکنم.
    مرتضی عشقی پور(افسر ارتش شاهنشاهی ایران)

Comments are closed.