6 دیدگاه‌

  1. من به نام یک ایرانى یهودى افتخار مى کنم که در سرزمینى به دنیا آمدم که مهد تمدن ، دانش و ارادى بوده.
    از قومى مى ایم که خدمات بى حسابى به بشریت داشته و دارد.
    در تاریخ مى بینیم که ملت ها ، بخصوص کشورهاى هم جوار همیشه در نزاع بودند ولى هیچگاه دو ملت ایران و یهود درگیرى نداشته اند و این رژیم ستم کار وضد ایرانى نیز بالاخره از میان خواهد رفت. به امید ان روز.
    یوسف سومخ
    لوس أنجلس

Comments are closed.