یک دیدگاه

  1. بخش خبری رادیو پیام اسرائیل چه ساعتی شروع می شود و آیا همزمان از رادیو جهانی و تلویزیون ایران آریائی و یا سایر رادیوها و شبکه ها و تارنماها پخش می شود؟

Comments are closed.