یک دیدگاه

  1. من یک شوندە قدیمی صدای اسراییل هستم تقریبا از سال۱۹۸۷ ام این چند سال بود از شنیدن این صدای راست گو و پر اطلاعات محروم شدام و مدت بود رادیو خودش متوقف بود ،خیلی خوشحال شدم کە امروز سە شنبە از نیت دیدەام صدا اسراییل اسمش تغیر شدە بود بە رادیو پیام اسراییل و پخش دارد ،امیدوار هستم کە روزانە این رادیو دنبال بکنم و گوش باهش بدم .پیروز باشن اگر میخواستید خبرهای کردستان عراق برایتان میفرستم اگر شما میل دارند .چون من یک روزنامە نگار کرد هستم ،با یهود و دولت اسراییل دیمکرات خیلی دوست دارم از دوران جوان خودم تا سالهای اخیر هم شوندەای پخش عربی صدای اسرایل بودم اون وقت هوا شناسی در عراق نبود ما از طریق رادیو اسراییل از اب هوا خودمان مطلع بودیم و شوندە برنامهای حچایات ابن رافدین ،ما قل و دل ،برنامها دیگر و ترانەهای ام کلثوم هر شب تا سعات ۸:۳٠ .
    خدا نگهدار

Comments are closed.