2 دیدگاه‌

  1. پلیس ایران در ماه رمضان در جلو دوربین از یک قاتل خیلی محرمانه با چای نبات پذیرایی کرد
    چطور روزه خواری برای ایشان اشکالی ندارد
    ولی نوجوان کارگر به خاطر در دست داشتن سیگار خاموش گرفتار و شکنجه میشود

Comments are closed.