یک دیدگاه

 1. حضور محترم آقای منشه امیر
  در زبان فارسی ما ایرانیان مثلی داریم که میگوید “دوست دشمن من دشمن من است”
  بهنگامیکه جیره خواران خامنه ای از خون پر بهای جوانان مظلوم و ستمدیده ما در بیش از ۱۵۰ شهر ایران جوی خون براه انداختند بعضی از کشورهای اروپائی که گویا هنوز خوی سبعت و غارت و چپاول و انسانخواری نیاکانشان ،وایکینگهای غارتگر ، در رگ و مغزشان جریان دارد، تصمیم بر این گرفتند که بجای دلجوئی از خانواده های ستمدیده و داغدار ایرانی دست کمک و همیاری بسوی قاتلان فرزندان ما دراز کنند و این حکومت واپسگرای اسلامی غار نشینان عربستان را که در حال ورشکستگی میباشد یاری کنند تا شاید بتواند در خیزشهای بعدی کشتار بیشتر و بیرحمانه تری را مرتکب شود تا راه تجارت و سوداگری بر این غارتگران اروپائی و نواده های وایکینگهای آدمخوار بازتر و سهلتر گردد.
  بله دوست دشمن دشمن من است
  دوست قاتل پسر من قاتل است
  دوست دزدان دریائی و ناجی غارتگران و قاچاقچیها، دزد است و غارتگر و قلچاقچی میباشد….

  من بعنوان یک ایرانی وطن دوست از وزارت امور خارجه اسرائل و از جناب نخست وزیر آقای ناتانیهو ورادیو اسرائل و بطور کلی از غاطبه ملت یهود نهایت سپاس و امتنان خود را برای حمایت از ستمدیدگان ایران ابراز میکنم

Comments are closed.