بخش دوم برنامه پرسش و پاسخ مخاطبان با آقای منشه امیر