بخش دوم گفتگوی آقای منشه امیر با آقای محسن بنایی:همسانی داستان های شاهنامه با نقش آفرینان فتنه ۵۷

بخش نخست گفتگو:

https://www.youtube.com/live/mWxbEecbQYg