بخش سوم برنامه انکارگران هولوکاست و یهود ستیزان چه کسانی هستند و چه می گویند؟با حضور آقای منشه امیر

یهودستیزی از دیرباز در میان جوامع مختلف وجود داشته و اجحاف در حق یهودیان در اشکال مختلف خود را نمایان می کرده است و دردا که در دنیای مدرن امروز نیز این پدیده زشت همچنان بروز و ظهور دارد و یهودستیزی حتی در جوامع پیشرفته غربی نیز دیده می شود.

در سالهای گذشته آقای منشه امیر بارها و در برنامه های مختلف درباره یهودستیزی سخن گفته است اما با توجه به ابعاد گسترده این امر و همچنین تبلیغات منفی رژیم اسلامی در رابطه با انکار هولوکاست آقای منشه امیر در سری برنامه های انکارگران هولوکاست و یهود ستیزان چه کسانی هستند و چه می گویند؟به واکاوی این دو مورد یعنی یهود ستیزی و همچنین انکار هولوکاست می پردازد.

در بخش سوم این سری گفتارها به ابعاد و زوایای مختلف آن پرداخته شده است.

نسخه کامل این گفتگو در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد.