بخش نخست برنامه:انکارگران هولوکاست چه می گویند؟پرسش و پاسخ با منشه امیر درباره هولوکاست و یهودستیزی

حوانان یهودی در کنار خط-آهنی نشسته اند که یهودیان را به اردوگاه مرگ آشوویتس می آورد

با وجود فجایع دهشتناکی که در طول تاریخ کهن و معاصر بر یهودیان رفته است و کشتار و نسل کشی آنان در درازای تاریخ،امروزه معضل یهودستیزی نه تنها از میان نرفته بلکه رو به افزایش است و از این رو به نظر می رسد که آگاهان در اینباره باید هر چه بیشتر در راستای شفاف سازی و آگاهی رسانی بکوشند.

آقای منشه امیر طی سالهای گذشته همواره به موضوع یهودستیزی پرداخته است و ده ها ساعت مصاحبه و گفتگو با کارشناسان در این باره داشته اند اما در سری برنامه های تازه ای با نام:انکارگران هولوکاست  چه می گویند؟هرچه بیشتر به واکاوی یهودستیزی و ریشه های تاریخی وقوع فاجعه تاریخی هولوکاست می پردازند.

بخش نخست این سری برنامه ها در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد: