بخش نخست برنامه پرسش و پاسخ با آقای منشه امیر:پرسش های شما همراهان گرامی از آقای منشه امیر