بخش نخست رشته گفتگوهای آقای منشه امیر با دکتر حسین لاجوردی:چرا دموکراسی بهتر است و چگونه میتواند در ایران نهادینه شود؟

دموکراسی واژه ای است که بسیار از آن استفاده می شود و همه گروه ها و جریان های سیاسی آن را هدف نهایی خود می دانند تا جامعه را با خود همراه سازند و از سوی دیگر خود را آزادیخواه و دموکرات معرفی کنند.

اما پرسش اینجاست که چرا دموکراسی تاکنون نتوانسته آن طور که باید و شاید در جوامع خاورمیانه و به طور مشخص در ایران نهادینه گردد؟

این موضوع و موارد دیگر در همین باره را آقای منشه امیر با دکتر حسین لاجوردی در رشته گفتگوهایی در میان گذاشته است.

دکتر حسین لاجوردی سالیان دراز است در راه آزادی و رهایی ایران کوشش می کند و درباره چگونگی و راهکارهای نهادینه ساختن دموکراسی در ایران و فرهنگ سازی در این راه چندین و چند کتاب به رشته تحریر درآورده و همچنین در گفتگوهای رسانه ای زیادی در این باره سخن گفته است.

بخش نخست این رشته گفتگوها را میتوانید در لینک زیر ملاحظه فرمایید: