بخش نخست گفتگوی آقای منشه امیر با آقای محسن سازگارا:علی خامنه ای کیست؟