برادر اشرف غنی به طالبان پیوست

حشمت غنی، برادر اشرف غنی

رسانه های افغانستان گزارش دادند که حشمت غنی احمد زادی، برادر اشرف غنی، رئیس جمهور فراری افغانستان، با تروریست‌های طالبان در کابل بیعت کرد.

حشمت غنی، رئیس شورای بزرگ کوش (بادیه نشین) در افغانستان، در دوران هشت ساله ریاست اشرف غنی هیچ سمت رسمی در حکومت نداشت.

حشمت غنی در ویدئویی در حال بیعت با خلیل رحمان، یکی از اعضای برجسته تروریست‌های طالبان ظاهر شد.