برایان هوک در واکنش به پسرفت اقتصادی ایران گفت که تحریم های اقتصادی ادامه می یابد

رایان هوک افزود : بر اساس ارزیابی های ما، اقتصاد ایران  به علت تحریم ها ممکن است به ۱۴ درصد کاهش یابد که باعث می شود کشور به افسردگی عمیقی فرو رود

برایان هوک سرپرست اجرای تحریم های امریکایی علیه حکومت ایران، یک بار دیگر در مورد ادامه این تحریم ها و نتایج گزنده ای که برای رژیم ایران دارد، گفت: اکنون به خاطر تحریم های ما ، رژیم ایران نمی تواند بعد از این منابع مالی بودجه سال ۲۰۱۹ خود را  تامین کند.

در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول آمده بود که اقتصاد ایران در سال گذشته تقریبا ۵ درصد کاهش داشته است و امسال بیشتر از ۱۰ درصد پس رفت خواهد کرد.

برایان هوک افزود : بر اساس ارزیابی های ما، اقتصاد ایران  به علت تحریم ها ممکن است به ۱۴ درصد کاهش یابد که باعث می شود کشور به افسردگی عمیقی فرو رود.

برایان هوک  گفت : ایران اکنون از منابع غیر سنتی تامین مالی خود برای پوشش کسری استفاده می کند، به عنوان مثال خصوصی سازی دارایی های دولتی و استفاده از صندوق مستقل خود پناه برده است .

هوک افزود :  آمریکا فشار بر ایران را با هدف محدود کردن دسترسی این حکومت  به منابع درآمدها برای جلوگیری از تنش زایی ایران در خاور میانه ادامه می دهد.