گفتگوی منشه امیر با شهرام همایون؛ تلویزیون کانال یک

تاریخ برنامه: دوشنبه چهارم اسفندماه ۱۳۹۹ – ۲۲ فوریه ۲۰۲۱