بررسی امکان تشکیل دو کشور مستقل و راهی برای پایان جنگ:تحلیل آقای منشه امیر