ارزیابی منشه امیر در گفتگو با شهرام همایون در تلویزیون کانال یک
تاریخ برنامه: دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۲ آوریل ۲۰۲۱