تاریخ گفتگو: ۱۲ دی ۱۳۹۷ – دوم ژانویه ۲۰۱۹
میهمانان برنامه: منشه امیر و منصور فرهنگ