برنامه افق، صدای آمریکا، منشه امیر، علیرضا نوری‌زاده