ارزیابی آقای منشه امیر در گفتگو با آقای شهرام همایون در استودیوی «کانال یک»