بررسی قیام مردم افغانستان در پاسخ به پیام احمد مسعود-گفتگوی آقای منشه امیر در کانال یک