منشه امیر به پرسشهای دکتر ایرج ربیعی در تلویزیون ایران آریایی پاسخ می دهد