برقراری روابط سیاسی بین امارات و اسرائیل، با ساخت واکسن کرونا چه ارتباطی دارد؟

آشنایان امور در اورشلیم می گویند که یکی از جنبه های بسیار مثبت توافق صلح امارات عربی متحده با اسرائیل، شتاب بخشیدن به تولید واکسن ضد کورونا می باشد.

علت این خوش بینی آن است که پژوهشگران اسرائیلی در ساخت واکسن به مراحل بسیار پیشرفته ای رسیده اند که ادامه آن به سرمایه گذاری کلان نیاز دارد و این دقیقا همان امری است که امارات عربی ممکن است با اشتیاق زیاد در اختیار اسرائیل بگذارد و بدین ترتیب، دو کشور بتوانند در میان تولید کنندگان واکسن به یکی از مقام های نخست دست یابند.

رهبران امیرنشین امارات، در سال های اخیر به امور تکنولوژی و علمی توجه بسیار نشان می دهند و کشور خود را برای دورانی آماده می سازند که نفت اهمیت خود را به عنوان مهمترین ماده سوختی در جهان از دست بدهد و امیرنشین ها از درآمد اصلی خود تا حدود زیادی محروم شوند و از نظر مالی تضعیف گردند.

در سال های اخیر در امیرنشین ها نسل جوانی به قدرت میرسند که خواهان پیشرفت در زمینه های تمدن امروزی هستند و امارات عربی ممکن است در این زمینه پیشگام امیرنشین های دیگر باشد.

امارات نخستین کشور عربی و یکی از کشورهای پیشگام جهان بود که توانست ماهواره به کره مریخ بفرستد و این امر نشان اشتیاق رهبران آن به پیشرفت های علمی می باشد که زنان نیز در آن نقش برجسته ای ایفا می کنند.

همکاری های اسرائیل با امارات عربی متحده در زمینه مبارزه با کورونا، از ماه ها پیش آغاز شد و امارات علاقه بسیار دارد همکاری های خود با اسرائیل را در این زمینه گسترش بخشد.

آشنایان امور می گویند که امارات، از نظر قدرت مالی مهمترین کشور عربی محسوب می شود و از نظر اقتصادی، کشورهای بزرگ عرب چون مصر را پشت سر میگذارد و قصد دارد تا آن جا که بتواند بر سرمایه گذاری خود در کشورهای خارج بیافزاید.

از این نظر، اسرائیل یک کشور ایده آل برای سران امارت به شمار می آید.

امیدوارم باشیم که این سرمایه گذاری، از همکاری در زمینه ساخت واکسن ضد کورونا آغاز شود.

.