برقراری پرواز مستقیم میان اسرائیل و قطر.ارزیابی منشه امیر