برنامه،رویدادهای ایران و جهان از دیدگاه آقای منشه امیر:گزارشهای مغرضانه بی بی سی فارسی درباره اسراییل