برنامه آدینه با آقای منشه امیر:تهدید رژیم اسلامی برای منطقه وجهان/خیزش ملی ایرانیان همچنان ادامه دارد