برنامه آدینه با آقای منشه امیر:خیزش ملی ایرانیان به نام خداوند رنگین کمان همچنان ادامه دارد