برنامه آدینه با آقای منشه امیر برای بررسی رویدادهای مهم هفته در ایران و جهان:فرجام برجام…آیا برجام زنده خواهد شد؟