برنامه آدینه با آقای منشه امیر برای بررسی رویدادهای ایران و اسراییل:ایران به دست مردم آزاد خواهد شد