برنامه آدینه با آقای منشه امیر بررسی رویدادهای مهم هفته در ایران و اسراییل:زنان رهبران انقلاب ایران