برنامه آدینه با منشه امیر با میزبانی بانو نگار-بررسی رویدادهای مهم هفته